TIN TỨC MỚI NHẤT

Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng


Ngày 27/11, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5362/UBND-KTN về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.


Trong thời gian qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đã được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, số vụ cháy rừng năm 2017 có 2 vụ, giảm 5 vụ so với năm 2016, đã phát hiện và xử lý kịp thời 85 vụ phá rừng trái pháp luật (6,9 ha), giảm 2,4 ha so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra cháy rừng, phá rừng tại một số địa bàn còn tiềm ẩn rất cao.

 

Để tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nội dung:

 

Chỉ đạo, kiểm tra các địa phương và các chủ rừng trong việc thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kịp thời xử lý các tình huống khi cháy rừng xảy ra.

 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng sớm phát hiện và xử lý khi xảy ra cháy rừng; tổ chức điều tra, xử lý và tham mưu cho các cấp chính quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưathông tin diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo cấp độ nguy cơ cháy rừng; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.  

 

Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 - 2020; các tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở; xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với địa bàn trực tiếp chỉ đạo.

 

Chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc diễn tập bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo kế hoạch được giao và Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh ban hành một số quy định trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; thực hiện công tác tuần tra, canh gác; chấp hành nghiêm túc chế độ trực ban, thống kê báo cáo về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng  kịp thời đúng theo quy định.