TIN TỨC MỚI NHẤT

Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025


Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5321/KH-UBND hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025.


Mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt cả các cơ chế, chính sách liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đào tạo, nâng cao kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân tư nhân; lựa chọn, hỗ trợ phát triển một số tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật hỗ trợ khởi nghiệp, nhân rộng các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công ở Việt Nam và trên thế giới, từ đó phát triển cả số lượng và chất lượng của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; liên kết giữa các cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh.

 

Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2020 thu hút được 15 - 20 tỷ đồng đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 5 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đến năm 2025 thu hút được 50 - 60 tỷ đồng đồng đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ phát triển tối thiểu 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Lựa chọn, hỗ trợ phát triển một số tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật hỗ trợ khởi nghiệp.

 

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trên cơ sở Kế hoạch này; chịu trách nhiệm chính tổ chức thực hiện kế hoạch và theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ; định kỳ, tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết và tổng kết.